G5232-CLM

G5232-CLM
配置价格:

max quantity: 2 处理器

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

max quantity: 8 内存

[ ]
[ ]

max quantity: 2 协处理器/GPU

[ ]
[ ]

max quantity: 2 网卡

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

max quantity: 3 硬盘

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

max quantity: 3 固态存储卡

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

max quantity: 2 硬件-raid卡

[ ]
[ ]
关于我们 联系我们 隐私 支持 保修